Опции

Logistic - Main

Уни Банка

Жиро сметка: 240330002211564

ПроКредит

Жиро сметка: 380877209700103

ПЛАЌАЊЕ НА СМЕТКИ

Сметките за кабловски услуги може да ги платите во готово во наплатните центри на Cable Call или на шалтерите од Уни Банка и ПроКредит Банка, без наплаќање на провизија. Cable Call им овозможува на сите свои деловни корисници плаќање со фактура на следните жиро сметки:

Cable Call - Ваш Бенефит